Prido Oceń i zyskaj
Prido Oceń i zyskaj

Regulamin promocji „Oceń i zyskaj”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Oceń i zyskaj” (zwanej dalej Promocją) jest Upun Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000644957 z kapitałem zakładowym w wysokości 20 000 zł. w całości
wpłaconym i numerem NIP: 5272784998, zwaną dalej Organizatorem.
2. W Promocji „Oceń i zyskaj” mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne – konsumenci,
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Uczestnikiem. Produkty
objęte Promocją to takie, które zostały przeznaczone przez Upun Sp. z o.o. (zwaną dalej
Upun) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000644957, NIP: 5272784998, do sprzedaży na polskim rynku i zostały
zakupione w placówce handlowej na terenie Polski w terminie od dnia 01 lipca 2024 roku do
dnia 31 sierpnia 2024 roku (zwanym dalej Okresem zakupu), w jednym ze sklepów
wymienionych przez Organizatora w punkcie 4 „Postanowień ogólnych” Regulaminu promocji
„Oceń i zyskaj”, zwanych dalej Produktem. W szczególności do udziału w Promocji i
otrzymania w niej nagrody nie uprawnia nabycie egzemplarza produktu, który nie został
wprowadzony do obrotu na terytorium Polski przez Upun, został nabyty zagranicą (np. przez
Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na
aukcji internetowej).
3. Produkty objęte Promocją:
Model Kwota
zwrotu
Prido Easy FHD 30,00 zł
Prido Easy 2K 40,00 zł
Prido Easy 4K 50,00 zł
Prido i5 50,00 zł
Prido i7 75,00 zł
Prido i7 PRO 100,00 zł
Prido X6 125,00 zł
Prido X6 GPS 150,00 zł
Prido i9 200,00 zł
4. Opinia Uczestnika na temat Produktu, pozostawiona i opublikowana na jednej z niżej
wymienionych stron internetowych:
a. - strona www Podmiotu, od którego Uczestnik nabył Produkt;
b. - strona www porównywarki cenowej. (Ceneo.pl lub Skąpiec.pl)
Opinia powinna zawierać minimum 200 znaków wraz ze spacjami oraz ocenę zadowolenia
Uczestnika w skali 1-5.
5. Lista sklepów objętych Promocją „Oceń i zyskaj” (zwanych dalej Sprzedawcą):
• Cudownezakupy.pl (Cudowne zakupy sp. z o.o.)
• Eleneo.pl (OPEN SERVICE IT)
• Hurtgps.pl (MMG Barszczewski Michał)
• Komputronik.pl (Komputronik S.A. w restrukturyzacji)
• MediaMarkt.pl (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.)
• Mobilek Krzysztof Kucharczyk
• Neo24.pl (Neonet S.A.)
• Neonet.pl (Neonet S.A.)
• Oleole.pl (Euro net sp. z o.o.)
• RTVEuroAGD (Euro net sp. z o.o.)
• Wideorejestratory.pl
• Wideorejestratory24.pl (ZOYA LAB Arkadiusz Dawid Lorenz)
• ASO Drewnikowski Citroen Peugeot
Zasady Promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji „Oceń i zyskaj” należy dokonać zakupu Produktu objętego
promocją zachowując paragon albo fakturę i dodać opinię na stronach wymienionych w
podpunktach a (dokładna lista podmiotów biorących udział w promocji wymieniona w punkcie
5 „Postanowień ogólnych”) i b punktu 4 „Postanowień ogólnych”. Formularz znajdujący się na
stronie https://prido.pl/ocen-i-zyskaj musi zostać wypełniony i przedłożony w ciągu 30
(trzydziestu) dni od daty zakupu Produktu objętego promocją. Rejestracja obejmuje podanie:
danych osobowych t.j. imię i nazwisko, aktualnego adresu e-mail, numer polskiego rachunku
bankowego, na które nastąpi zwrot, numeru seryjnego Produktu objętego promocją i
skanu/zdjęcia paragonu lub faktury imiennej potwierdzającej zakup Produktu objętego
promocją. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili łącznie warunki
określone w regulaminie, jednorazowej premii w postaci kwoty pieniężnej w wysokości
określonej w tabeli przedstawionej przez dystrybutora w punkcie 3 postanowień ogólnych na
warunkach w niej opisanych. O wzięciu udziału w Promocji i otrzymaniu Zwrotu decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie do Promocji jest dokonywane z chwilą zarejestrowania na
serwerze Organizatora zgłoszenia Uczestnika. Zwroty będą przyznawane do wyczerpania puli
zwrotów określonej w Regulaminie. Organizator wprowadza limit puli zwrotów, łączna pula
zwrotów wynosi 100 000 (sto tysięcy) złotych. Jeśli pula zwrotów wyczerpie się wcześniej,
zakończymy promocję i poinformujemy o tym na stronie https://prido.pl/ocen-i-zyskaj.
2. Każdy Uczestnik może otrzymać w Promocji maksymalnie 1 (jeden) Zwrot niezależnie od liczbyi
rodzaju zakupionych w Promocji Produktów. Formularz zgłoszeniowy umożliwia zgłoszenie do
Promocji tylko jednego Produktu.
3. Wszelkie niekompletne i nieprawidłowe formularze zgłoszeniowe zostaną automatycznie
odrzucone, a do Uczestników zostaną wysłane stosowne powiadomienia e-mail. Niekompletne
formularze zgłoszeniowe należy uzupełnić i ponownie przesłać w ciągu 7 (siedmiu) dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia. W przeciwnym razie formularz nie zostanie
przetworzony. Wszystkie dołączone zdjęcia muszą być czytelne, tj. niezamazane, widoczne w
całości, nieucięte. Dowód zakupu musi dotyczyć zakupu urządzenia na własny użytek
Uczestnika, tj. musi to być paragon fiskalny lub faktura imienna, nie może znajdować się na
niej NIP Uczestnika. Dowód zakupu nie może być związany z działalnością gospodarczą tzn.,
poniesiony koszt nie może zostać zaliczony do kosztów prowadzonej działalności, podatek VAT
z faktury zakupu nie może być rozliczony w deklaracji VAT. Oryginały dowodu zakupów należy
zachować do czasu decyzji o przyznaniu Zwrotu, na potrzeby weryfikacji spełnienia przez
Uczestnika warunków udziału w Promocji.
Zgłoszenie jest uznawane za niekompletne w przypadku, gdy spełnia jedno lub więcej spośród
następujących kryteriów:
a. Zakupiony produkt nie jest objęty Promocją.
b. Produkt promocyjny został nabyty poza Okresem zakupu.
c. Produkt promocyjny został zwrócony.
d. Produkt promocyjny nie został zakupiony u kwalifikującego się Sprzedawcy.
e. Procedura rejestracji została zakończona po wyznaczonym terminie.
f. W formularzu zgłoszeniowym brakuje jakichkolwiek wymaganych informacji.
g. Nie dostarczono dowodu zakupu lub dostarczony dowód zakupu jest nieważny.
h. Dostarczono nieprawidłowe zdjęcie/kopię dowodu zakupu Produktu objętego
promocją.
i. Dostarczono niepełne lub nieprawidłowe dane bankowe.
4. Uczestnik musi postępować zgodnie z opisaną procedurą oraz z warunkami ogólnymi, w tym
także stosować się do określonych terminów i wymogów określonych w Regulaminie Promocji
„Oceń i zyskaj”. Uczestnicy muszą zakończyć procedurę rejestracji do godziny 23:59 czasu
środkowoeuropejskiego w dniu 30 września 2024 roku (zwanym dalej Datą zakończenia
rejestracji).
5. Zwrot pieniędzy za zakup Produktu objętego promocją nastąpi najpóźniej w ciągu 28 dni
roboczych od Daty zakończenia rejestracji. Wartość zwrotu określa tabela zamieszczona przez
Organizatora w punkcie 3 „Postanowień ogólnych” Regulaminu promocji „Oceń i zyskaj”.
Wszystkie osoby, które zakupiły Produkty objęte promocją w okresie jej trwania, są
uprawnione do otrzymania zwrotu. Zwrot nie podlega zamianie na inną gratyfikację.
Opinia i Licencja do Opinii
1. Uczestnik powinien pozostawić Opinię, wedle swojego wyboru, na stronach internetowych
sprzedawców wymienionych przez Organizatora w punkcie 5 „Postanowień ogólnych”
Regulaminu promocji „Oceń i Zyskaj”, od których Uczestnik nabył Produkt, albo na
stronach internetowych porównywarek cenowych wymienionych przez Organizatora w
punkcie 4 „Postanowień ogólnych” Regulaminu promocji „Oceń i Zyskaj”.
2. Opinia musi zostać pozostawiona najwcześniej z chwilą zakupu Produktu przez Uczestnika
i najpóźniej w chwili zgłoszenia formularza zgłoszeniowego do Promocji.
3. Uczestnik, który wypełnia formularz zgłoszeniowy do Promocji, udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Opinii na wszystkich
polach eksploatacji znanych w chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego do Promocji,
w szczególności na następujących polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Licencja do Opinii:
a. obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji);
b. obejmuje upoważnienie Organizatora do rozporządzania i korzystania z opracowań
Opinii oraz zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań Opinii przez Organizatora,
a także do dokonywania opracowań Opinii przez Organizatora;
c. jest udzielona na czas oznaczony 5 (pięciu) lat, a po upływie tego czasu
automatycznie (bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie)
przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, która może zostać wypowiedziana
z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
5. Uczestnik, dodając Opinię, oświadcza i gwarantuje, że:
a. jest ona całkowicie oryginalna, tj. została stworzona wyłącznie przez Uczestnika i
nie została wcześniej nigdzie opublikowana przez Uczestnika;
b. Uczestnik jest jedynym autorem Opinii i posiada do niej całość autorskich praw
majątkowych;
c. Uczestnik nie upoważnił żadnej osoby trzeciej do korzystania z Opinii ani do
wykonywania jakichkolwiek praw (w tym praw osobistych i zależnych) do Opinii w
imieniu Uczestnika.
6. Uczestnik:
a. upoważnia Organizatora do wykonywania praw osobistych do Opinii, w
szczególności do nieoznaczania Opinii imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem
Uczestnika;
b. zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do Opinii w stosunku do
Organizatora lub osób trzecich upoważnione przez Organizatora do korzystania z
Opinii.
Warunki ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzania autentyczności nadsyłanych
dowodów zakupu. Pouczenie - Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny. Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub
takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy osiągnęli pełnoletność, z wykluczeniem
sprzedawców hurtowych i detalicznych sprzedających dowolne produkty firmy dystrybuowane
przez Upun, pracowników i kontrahentów (lub ich rodzin) firmy Upun oraz Organizatora lub
ich firm stowarzyszonych, przedstawicieli firmy Upun oraz Organizatora i wszelkich osób
zaangażowanych w organizację i zarządzanie Promocją. Promocja dotyczy wyłącznie Produktu
promocyjnego zakupionego od uczestniczących w promocji Sprzedawców w oryginalnym
opakowaniu. Produkty promocyjne, które nie zostały zakupione od uczestniczącego w
promocji Sprzedawcy, np. produkty promocyjne zakupione od sprzedawców produktów
innych dostawców (np. eBay, Amazon, ING rentepunten, itp.), nie będą brane pod uwagę i nie
są objęte tą Promocją.
3. Firma Upun nie ponosi odpowiedzialności (także prawnej) za opóźnione lub mylnie skierowane
zgłoszenia rejestracyjne, jak również za nieodczytane korespondencje zwrotne.
4. Uiszczenie podatków stanowi obowiązek Uczestnika. Promocja nie łączy się z innymi
promocjami oferowanymi przez firmę Upun w Okresie zakupu.
5. Aby uzyskać dalsze informacje o Promocji, produktach i usługach firmy Upun należy
skontaktować się z firmą Upun pod adresem biuro@upun.pl.
6. Nieskorzystanie z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków przysługujących na mocy
Promocji bądź niniejszych warunków ogólnych lub prawa, lub też zwłoka w tym zakresie nie
stanowi zrzeczenia się tych praw, uprawnień ani środków. Jeśli firma Upun zrzeknie się
dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nie
będzie to stanowić zrzeczenia się możliwości dochodzenia praw z tytułu późniejszych naruszeń
tego samego lub innego postanowienia.
7. W przypadku Promocji mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Zasady składania reklamacji
Reklamacje związane z Promocją można składać w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu
zwrotu pieniędzy za zakup Produktu objętego promocją, określonego w punkcie 4 „Zasad
Promocji” Regulaminu promocji „Oceń i zyskaj”, pisemnie na adres Organizatora lub za
pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@upun.pl. Reklamacje będą rozstrzygane przez
Organizatora do 14 dni od dnia otrzymania pisma (decyduje data stempla pocztowego) lub
daty otrzymania wiadomości e-mail.
Przetwarzania danych osobowych
1. W związku z prowadzeniem Promocji „Oceń i zyskaj” zbieramy Państwa dane osobowe i
jesteśmy ich administratorem.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Upun Sp. z o.o. (zwaną dalej Upun) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 61,
01-267 Warszawa, KRS 0000644957, NIP: 5272784998.
Cel przetwarzania danych osobowych:
a. marketingowy (wymaga udzielenia zgody) - przesyłania przez administratora
informacji o jego ofertach*;
b. realizacji na rzecz Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu promocji „Oceń
i zyskaj ”**;
c. realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora***.
3. Prawnie uzasadnione interesy administratora:
a. dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych;
b. ustalenie zasadności roszczeń zgłaszanych przez Uczestników.
4. Państwa dane osobowe mogę być przekazywane:
a. Upun Sp.zo.o., ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa – dystrybutor urządzeń
biorących udział w Promocji „Oceń i zyskaj”;
b. organom władzy publicznej upoważnionych na mocy ustawy do otrzymywania takich
informacji;
c. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach
marketingowych – do podmiotu świadczącego usługi marketingowe dla firmy Upun
Sp. z o.o.
5. Czas przechowywania danych osobowych:
a. dane osobowe uczestników Promocji „Oceń i zyskaj” są przechowywane od momentu
ich pozyskania, przez czas trwania promocji, a po jej zakończeniu - do upływu terminu
przedawnienia roszczeń administratora i uczestników związanych z promocją;
b. dane uzyskane w celach marketingowych przechowywane będą do momentu jej
cofnięcia uprzednio udzielonej zgody.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, może w każdym
momencie zostać wycofana. Nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które podlegają
przetwarzaniu. W tym celu należy skontaktować się z administratorem poprzez przesłanie
wiadomość na adres email: biuro@upun.pl.
8. Uczestnik ma prawo wystąpić do administratora z żądaniem poprawienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. Każdy Uczestnik, w razie uznania, że jego dane osobowe są przez administratora przetwarzane
niezgodnie z prawem może ten fakt zgłosić w formie skargi do organu nadzorczego.
10. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację uprawnień wynikających z
Regulaminu promocji „Oceń i zyskaj”.
11. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu
przesyłania ofert handlowych nie jest warunkiem udziału w Promocji.
12. Firma Upun szanuje prywatność Uczestników i dba o to, aby wszystkie dane osobowe były
przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy Upun.
13. Uczestnicy mają prawo do uzyskania informacji o swoich danych, a jeśli zajdzie taka potrzeba,
również do sprostowania lub usunięcia swoich danych przechowywanych przez firmę Upun.
Tego typu prośby należy kierować do firmy Upun na adres: biuro@upun.pl
* Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników w celu marketingowym - przesyłania przez administratora
informacji o jego ofertach jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1
z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "RODO").
** Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji na rzecz uczestników zobowiązań wynikających z
regulaminu promocji „Oceń i zyskaj” jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium