Regulamin

 

Regulamin

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Właścicielem strony www.cudownezakupy.pl (dalej jako: Sklep Internetowy) jest firma Cudowne Zakupy Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-082) przy ul. Jana III Sobieskiego 11/lok E6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820905, NIP: 521388591 , REGON: 38518075, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zwana dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.

  2. Usługobiorcą lub Klientem jesteś ty czytelniku Regulaminu. O tym jakie prawa i obowiązki przysługują Ci w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dowiesz się z treści Regulaminu. Dlatego też, zachęcamy Cię do wnikliwej lektury niniejszego dokumentu i celem rozwiania twoich ewentualnych wątpliwości zachęcamy Cię do kontaktu pozostawiając w tym miejscu nasz adres poczty elektronicznej: sklep@cudownezakupy.pl .

  3. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego to:

   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Newsletter oraz Formularz Zamówienia. Zarówno Konto, jak i Newsletter są usługami elektronicznymi Sprzedawcy, które są świadczone nieodpłatnie na wyraźne życzenie Usługobiorcy przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta oraz Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Przedmiotowe żądanie powinno być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cudownezakupy.pl. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

   1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

 • wypełnieniu Formularza Rejestracji - w Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,

 • kliknięciu pola „Załóż konto” oraz

 • potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany podczas wypełniania Formularza Rejestracji adres poczty elektronicznej.

   1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – w takiej sytuacji z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany do Newslettera.

   2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

 • wypełnienie Formularza Zamówienia - niezbędny jest tutaj podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP i

 • kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

  1. Zgłaszanie nieprawidłowości

   1. W przypadku z wystąpieniem nieprawidłowości związanych ze świadczonymi usługami elektronicznymi (Kontem, Newsletterem oraz Formularzem Zamówienia) prosimy o ich zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cudownezakupy.pl. W treści zgłoszenia nieprawidłowości prosimy o:

 • Opisanie nieprawidłowości i podanie okoliczności ich stwierdzenia, w szczególności określenie rodzaju i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości,

 • Propozycji usunięcia nieprawidłowości (wskazanie żądania),

 • Danych kontaktowych,

   1. Wskazujemy, że stale dokładamy wszelkich starań, aby Sklep Internetowy był możliwie jak najbardziej funkcjonalny oraz prawidłowo służył naszym Klientom spełniając ich oczekiwania. Dlatego też, pomóż nam w dalszym rozwoju i informuj nas o napotkanych trudnościach i nieprawidłowościach. Staramy się usuwać nieprawidłowości niezwłocznie, na twoje zgłoszenie odpowiemy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2. Informacje zawarte na stronie, dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji oferty opublikowanej w Sklepie Internetowym, a w tym: zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów z oferty, prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Powyższe działania w żadnym razie nie mogą doprowadzić do naruszenia praw nabytych przez Klienta przed wejściem ich w życie.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie transakcji wraz z podatkami należnymi od Produktu, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach (ewentualne koszty ubezpieczenia przesyłki), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie uzupełniania Formularza Zamówienia (składania Zamówienia), w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 1.4.3. Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  3. Treść Umowy Sprzedaży tworzą postanowienia niniejszego Regulaminu oraz treść wiadomość e-mail, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu wraz z załącznikami. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 2. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w następujący sposób:

   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

   3. Płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w mBank S.A. pod numerem 50 1140 2004 0000 3002 7979 8970.

   4. Płatność za pośrednictwem operatora płatności online tj. Spółki Blue Media S.A.

  2. Płatności mogą być dokonane przy wykorzystaniu następujących kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro

  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w formie przelewu bezpośredniego, przelewu za pośrednictwem operatora płatności online lub przy wykorzystaniu karty płatniczej, czas realizacji Zamówienia liczony jest od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości mail’owej, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbierania przesyłki.

 3. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

  1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem:

   1. przesyłki pocztowej po dokonaniu dokonaniu płatności na odległość przez Klienta w formie bezpośredniego przelewu pocztowego lub przelewu za pośrednictwem operatora płatności tj. Blue Media S.A.

   2. przesyłki pocztowej pobraniowej (wartość Produktu przy tej formie dostawy nie może przekraczać kwoty 5.000,00 złotych brutto),

   3. przesyłki kurierskiej po dokonaniu dokonaniu płatności na odległość przez Klienta w formie bezpośredniego przelewu pocztowego lub przelewu za pośrednictwem operatora płatności tj. Blue Media S.A.

   4. przesyłka kurierskiej pobraniowej (wartość Produktu przy tej formie dostawy nie może przekraczać kwoty 5.000,00 złotych brutto).

  4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności za pośrednictwem operatora płatności lub kartą płatniczą - ww. termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy,

   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży tj. otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Klienta.

  5. Niniejszym wskazuje się, że standardowo termin przekazania Produktu do doręczenia firmie kurierskiej lub poczcie polskiej wynosi 48 godzin od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży tj. otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Klienta (w przypadku przesyłek pobraniowych). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient niezwłocznie (nie później niż z upływem następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia) jest informowany o ewentualnym wydłużeniu terminu przekazania Produktu do doręczenia.

  6. Klient każdorazowo zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia przy odbiorze stanu przesyłki i jej zawartości. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, w szczególności uszkodzeń, które mogły powstać podczas dostawy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym kuriera lub pracownika poczty polskiej i spisania protokołu. W treści protokołu musi znaleźć się numer przesyłki, data i godzina odbioru oraz szczegółowy opis uszkodzeń. Dodatkowo Klient winien zrobić zdjęcie uszkodzenia. Podpisany protokół wraz ze zdjęciem należy niezwłocznie przesłać Sprzedawcy.

  7. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktu przez Klienta, który jest bezpłatny i odbywa się w biurze Sprzedawcy znajdującym się w Sosnowcu przy ul. Rudnej 14 w dniach roboczych od godziny 9:00 do 17:00.

 4. REKLAMACJA PRODUKTU (PODSTAWY I PROCEDURA)

  1. Podstawą reklamacji może być wada fizyczna Produktu polegająca na jego niezgodności z Umową Sprzedaży, w szczególności Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,

   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

   4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.

  3. Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@cudownezakupy.pl . W treści wiadomości prosimy o podanie:

   1. danych Produktu, w tym jego marki i nazwy (rekomendujemy skorzystać z danych zamieszczonych w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji),

   2. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

   3. daty stwierdzenia wady,

   4. opisu na czym wada polega i w miarę możliwości załączenie zdjęcia lub filmu video przedstawiającego wadę,

   5. żądania reklamacyjnego tj.:

    1. oświadczenia o obniżeniu ceny,

    2. odstąpieniu od umowy,

    3. żądania wymiany produktu na wolny od wad albo

    4. Żądania usunięcia wady.

  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne jest zbadanie Produktu, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Rudna 14, 41-200 Sosnowiec - w takim przypadku termin na rozpoznanie reklamacji wyniesie 3 dni robocze od dnia doręczenia Produktu na ww. adres.

  5. Niniejszym wskazuje się, że:

   1. Oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży uznaje się za złożone nieskutecznie, jeżeli maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od upływu terminów wskazanych w pkt. 5.4. Sprzedawca uznając reklamacje Klienta za zasadną wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie i w tym terminie odeśle naprawiony lub wymieniony Produkt Klientowi,

   2. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

   3. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

   4. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu, jeżeli zostaną one stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania Produktu,

   5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

   6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl, lub adres pocztowy: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 6. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.7. Regulaminu. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży winno zostać złożone w formie elektronicznej (skanu lub zdjęcia) i przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cudownezakupy.pl . W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru Produktu przez Klienta.

  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu środków pieniężnych, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: ul. Rudna 14, 41-200 Sosnowiec.

  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Klient:

   1. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (różnicy ceny),

   2. bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych, o których mowa w pkt. 1.5. Regulaminu.

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki,

   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności za pośrednictwem operatora płatności Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Klient ma także prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w każdym czasie poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli w tym zakresie.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży lub brakiem możliwości korzystania z usług elektronicznych.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą świadczenia usług elektronicznych, o których mowa w pkt 1.5. Regulaminu, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli w tym zakresie. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.

 

 

1. ZOSTAW ZUŻYTY SPRZĘT W SKLEPIE, W KTÓRYM KUPUJESZ NOWE URZĄDZENIE

Każdy sklep jest obowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw        domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. ZOSTAW MAŁOGABARYTOWY ZUŻYTY SPRZĘT W DUŻYM MARKECIE BEZ KONIECZNOŚCI KUPOWANIA NOWEGO

Sklepy prowadzące jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, są obowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY W MIEJSCU DOSTAWY

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu.

UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:

Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny.

Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

Należy pamiętać o tym, że:

 • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
 • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

4. ODNIEŚ STARE URZĄDZENIE DO PUNKTU  ZBIERANIA

W każdej gminie powinien znajdować się punkt darmowej zbiórki zużytego sprzętu. Informację o najbliższych lokalizacjach można znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Sprawdź listę punktów zbiórki: https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/

 Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami oraz baterie i akumulatory powinny być oznakowane symbolem przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na produkcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu, baterii lub akumulatorów do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie to oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

* Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w trybie opisanym w pkt. 7 Regulaminu.

 

...................................................

(miejscowość i data)

 

Cudowne Zakupy Sp. z o. o.

ul. Jana III Sobieskiego 11/lok E6

Katowice 40-082

KRS: 0000820905, NIP: 521388591

 1. mail: sklep@cudownezakupy.pl

 

Dane Klienta:

 

...........................................................................................

(imię i nazwisko)

 

...........................................................................................

(adres zamieszkania: ulica, dom/klatka i numer mieszkania oraz miasto)

 

 

...........................................................................................

(adres e-mail oraz numer telefonu)

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następującego/ych Produktu/ów:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Numer zamówienia: ..................................
Data zawarcia umowy: ..................................

Data odbioru Produktu/ów: ..................................

 

Wnosząc o zwrot środków pieniężnych przelewem na rachunek bankowy prowadzony pod numerem:

 

.........................................................................................................................................

 

.................................................................

(podpis)

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium